دفتر طرح تیر اندازی (دخترانه) Notebook with Islamic Iranian Photo (Archery)